• Galaxy S8+(G955N)顶配版
 • 小米6尊享版
 • 荣耀V9
 • 华为P10
 • 一加3T
 • 小米MIX

Geekbench 5单核

(越大越好)
 • 小米MIX N/A
 • 一加3T(骁龙821) N/A
 • 荣耀V9 N/A
 • 华为P10 N/A
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 N/A
 • 小米6尊享版 N/A

Geekbench 5多核

(越大越好)
 • 小米MIX N/A
 • 一加3T(骁龙821) N/A
 • 荣耀V9 N/A
 • 华为P10 N/A
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 N/A
 • 小米6尊享版 N/A

Geekbench 4单核

(越大越好)
 • 华为P10 1938
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 1936
 • 小米6尊享版 1926
 • 荣耀V9 1907
 • 一加3T(骁龙821) 1886
 • 小米MIX 1827

Geekbench 4多核

(越大越好)
 • 小米6尊享版 6717
 • 荣耀V9 6549
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 6535
 • 华为P10 6438
 • 一加3T(骁龙821) 4440
 • 小米MIX 4325

RAR单线程

(单位:KB/s,越大越好)
 • 荣耀V9 647
 • 小米6尊享版 645
 • 华为P10 616
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 551
 • 一加3T(骁龙821) 408
 • 小米MIX 396

RAR多线程

(单位:KB/s,越大越好)
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 2713
 • 小米6尊享版 2601
 • 华为P10 2478
 • 荣耀V9 2390
 • 一加3T(骁龙821) 1784
 • 小米MIX 1719

GFXBench Aztec Ruins(OpenGL)

(越大越好)
 • 小米MIX N/A
 • 一加3T(骁龙821) N/A
 • 荣耀V9 N/A
 • 华为P10 N/A
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 N/A
 • 小米6尊享版 N/A

GFXBench Aztec Ruins(Vulkan/Metal)

(越大越好)
 • 小米MIX N/A
 • 一加3T(骁龙821) N/A
 • 荣耀V9 N/A
 • 华为P10 N/A
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 N/A
 • 小米6尊享版 N/A

GFXBench Car Chase

(越大越好)
 • 小米MIX N/A
 • 一加3T(骁龙821) N/A
 • 荣耀V9 N/A
 • 华为P10 N/A
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 N/A
 • 小米6尊享版 N/A

GFXBench曼哈顿ES3.1.1

(越大越好)
 • 小米MIX N/A
 • 一加3T(骁龙821) N/A
 • 荣耀V9 N/A
 • 华为P10 N/A
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 N/A
 • 小米6尊享版 N/A

GFXBench曼哈顿ES3.1

(单位FPS,Android用OpenGL ES 3.1,iOS用Metal,越大越好)
 • 小米6尊享版 43
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 42
 • 小米MIX 33
 • 荣耀V9 32
 • 华为P10 32
 • 一加3T(骁龙821) 31

GFXBench曼哈顿

(单位FPS,越大越好)
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 64
 • 小米6尊享版 63
 • 一加3T(骁龙821) 48
 • 华为P10 48
 • 荣耀V9 48
 • 小米MIX 46

GFXBench霸王龙

(单位FPS,越大越好)
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 122
 • 小米6尊享版 118
 • 华为P10 101
 • 荣耀V9 98
 • 一加3T(骁龙821) 91
 • 小米MIX 87

GPX驱动开销2离屏渲染

(越大越好)
 • 小米MIX N/A
 • 一加3T(骁龙821) N/A
 • 荣耀V9 N/A
 • 华为P10 N/A
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 N/A
 • 小米6尊享版 N/A

3DMark Sling Shot test 1

(1440p,Android用OpenGL ES 3.1,iOS用Metal。单位FPS,越大越好。)
 • 小米6尊享版 25.300
 • 一加3T(骁龙821) 20.900
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 20.900
 • 华为P10 18.500
 • 小米MIX 17.300
 • 荣耀V9 14.900

3DMark Sling Shot test 2

(1440p,Android用OpenGL ES 3.1,iOS用Metal。单位FPS,越大越好。)
 • 小米6尊享版 13.400
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 11.800
 • 一加3T(骁龙821) 9.400
 • 华为P10 7.700
 • 小米MIX 7.100
 • 荣耀V9 7.100

3DMark Wild Life

(越大越好)
 • 小米MIX N/A
 • 一加3T(骁龙821) N/A
 • 荣耀V9 N/A
 • 华为P10 N/A
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 N/A
 • 小米6尊享版 N/A

AndroBench持续读取

(单位MB/s,越大越好)
 • 荣耀V9 812.910
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 782.360
 • 小米6尊享版 703.730
 • 华为P10 569.580
 • 小米MIX 489.880
 • 一加3T(骁龙821) 424.170

AndroBench持续写入

(单位MB/s,越大越好)
 • 小米MIX 242.760
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 223.810
 • 小米6尊享版 207.410
 • 荣耀V9 178.170
 • 一加3T(骁龙821) 171.260
 • 华为P10 147.690

AndroBench随机读取

(单位MB/s,越大越好)
 • 荣耀V9 178.670
 • 一加3T(骁龙821) 136.820
 • 小米6尊享版 133.460
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 123.770
 • 小米MIX 112.430
 • 华为P10 94.670

AndroBench随机写入

(单位MB/s,越大越好)
 • 荣耀V9 147.750
 • 一加3T(骁龙821) 75.550
 • 华为P10 57.830
 • 小米6尊享版 23.060
 • Galaxy S8+(G955N)顶配版 22.340
 • 小米MIX 18.620
推荐产品

抱歉,产品库没有您要找的产品

试用